De overeenkomst:

 • De verkoper (Meubelen Plasman) verbindt zich er toe om de op de bestelbon omschreven goederen aan de koper tegen de overeengekomen prijs te leveren. De koper verbindt zich er toe de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.
 • De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt.
  • Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de levertermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden
  • of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen.
 • Wanneer de verkoop plaats heeft in een filiaal van Meubelen Plasman, beschikt de koper niet over een herroepingsrecht.
  • In het geval van een verkoop buiten de onderneming heeft de koper het recht om binnen de zeven werkdagen na het tekenen van de overeenkomst af te zien van de verkoop.
  • Wanneer de koper binnen de bedenktermijn afziet van de koop, kunnen hem enkel de rechtstreekse kosten van terugzending worden aangerekend.
 • De verkoop buiten de onderneming is een verkoop die gesloten wordt:
  • in het huis van de koper
  • in het huis van een andere consument
  • op de werkplaats van de consument
  • tijdens een excursie door of voor de verkoper
  • op beurzen, salons, tentoonstellingen én dit op voorwaarde dat er ter plaatse geen betaling van het totale bedrag gebeurt en dat de prijs niet hoger is dan €300
 • Volgende verkopen worden niet als verkoop buiten de onderneming van de verkoper gekwalificeerd:
  • de verkoop waarbij de consument het bezoek van de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk heeft gevraagd, met de bedoeling te onderhandelen over de aankoop van een product of dienst. 
  • De openbare verkopen
  • de verkopen op afstand
 • Indien de omstandigheden op de plaats van de levering het vereisen, dan dient de koper een buitenlift te huren aan de verkoper.
  • Op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst dient de verkoper de koper hieromtrent te informeren.
  • De koper deelt aan de verkoper mee of er al dan niet een buitenlift nodig is.
   • De kosten voor de huur van de buitenlift vallen ten laste van de koper.
   • De prijs hiervoor dient vermeldt te worden op de bestelbon en bij de totaalprijs gerekend te worden.
   • Indien de koper echter heeft nagelaten de verkoper in te lichten dat er een buitenlift nodig is, dan behoudt de verkoper zich alsnog het recht voor om bij de levering de kosten voor de huur van de buitenlift op de koper te verhalen.
  • De koper vraagt zélf de nodige vergunningen aan die het leveren van de goederen mogelijk maakt. 
   • Vergunning 'inname openbare weg'.
   • Wanneer een publieke parkeerplaats wordt ingenomen of zich bevindt tussen de plaats van de buitenlift en het raam waar de goederen zullen worden geleverd, verbindt de koper zich er toe een vergunning 'inname openbare weg' alsook een parkeerverbod aan te vragen. 

De levertermijn:

 • De leveringsdatum of -termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing.
  • Indien geen precieze leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, bedraagt de uiterste levertermijn drie maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst.
  • Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de leverdatum, of weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 3 weken.
  • Indien de tegenpartij in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen.
   • In dat geval heeft de benadeelde partij het recht om elke reeds gestorte som of elk reeds geleverd meubelstuk terug te krijgen.
   • Bovendien heeft zij recht op een schadevergoeding, zoals bepaald in de overeenkomst, of indien dit niet het geval is, volgens het gemeen recht.
   • Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de meubelen aan derden te verkopen.
  • Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen.
   • Eventuele bewaringskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 0.5% per maand. 
 • Vorig punt is echter niet van toepassing wanneer de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigd. 

Garantie

 • De verkoper waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in de overeenkomst bespaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. De verkoper verklaart dat de meubelen geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper schrijftelijk heeft aanvaard. Elke niet overeenstemming met deze gegevens wordt hierna 'gebrek' genoemd
  • Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek:
   • lichte verschillen in de kleur of het verkleuren van het hout, textiel, vezelstoffen en leder
   • plooivorming bij leder of stof
   • wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen
   • de werking van hout alsook natuurlijke kenmerken ervan zoals bersten, noesten, vergroeiingen of knopen
   • lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden, of eigen zijn aan de gebruikte materialen
  • Als er een gebrek is, heeft de koper de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging.
  • De verkoper kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op:
   • de waarde van de meubelen
   • de ernst van het gebrek
   • de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.
  • De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling of vervanging niet mogelijk of buiten verhouding is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijk termijn. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een bilijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. 
  • De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij zou blijken dat de constructie, de maten en de kleur of de design voor de koper een wezenlijk bestanddeeel van de overeenkomst uitmaken. Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de koper eveneens niet de ontbinding vragen. De koper heeft, overeenkomstig de wet, recht op een vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade. 
  • Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van /of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. 
  • De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijker wijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst (vb toonzaalmodellen) of als gebrek het gebrek voortvloeit uit materiaal dat door de koper aan de verkoper werd geleverd.
 • De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijs kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de koper aanwezig is bij de levering. 
 • Indien de koper niet aanwezig is bij de leveirng, of indien de meubelen door de koper zelf moeten worden uitgepakt of gemonteerd, dan moet hij zijn eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de week na levering.
 • De verkoper is aansprakelijk voor de verborgen gebreken die reeds bestonden bij de aflevering van de meubelen. 
  • Als het verborgen gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na aflevering, wordt vermoed dat dit gebrek bestond bij de aflevering.
  • De verkoper kan echter het tegenbewijs hiervan leveren indien hij hiermee niet akkoord gaat.
  • Als het verborgen gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand tot en met het 2de jaar na aflevering, dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij de aflevering.
  • De koper moet de verkoper schrifteljjk op de hoogte brengen van het bestaan van het verborgen gebrek binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de koper het verborgen gebrek heeft vastgesteld. 
  • Na de termijn van 2 jaar zijn de artikelen 1641 tem 1649 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
  • Eventuele schade aan de woonst van de koper veroorzaakt door de levering moet door de koper gemeld worden tijdens de levering
   • Schademeldingen na levering worden niet aanvaard.

Eigendomsoverdracht:

 • De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering en na volledige betaling van de goederen. Zolang de meubelen niet zijn geleverd, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper.

Betaling:

 • De betaling van de meubelen geschiedt vóór de levering of tijdens de afhaling -met aftrek van het betaalde voorschot tijdens de bestelling-, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon
  • Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag (ofte  afhaal/leverdag) zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1% per maand met als minimum de wettelijk intresten. 
  • Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% van de aankoopprijs met een minimum van 50 euro, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten. 
 • Indien de koper de overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is hij verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden. 
 • In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement Veurne uitstluitend bevoegd.